Οι δραστηριότητές της εταιρείας μας απο την έναρξη της δραστηριοποίησής της σχετίζονται με:

1. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων
2. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
3. Εργασίες κατασκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε οικιακούς, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
4. Εργασίες κατασκευής συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και υδραυλικών εγκαταστάσεων
5. Ανακαινίσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων

Επίσης, από τον Απρίλιο του 2007 δραστηριοποιείται ως υπεργολάβος και στον τομέα κατασκευής παροχετευτικών στηλών φυσικού αερίου (risers) για λογαριασμό της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Για την άρτια παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών η εταιρία είναι επανδρωμένη με μια ομάδα μηχανικών των παρακάτω ειδικοτήτων:

* Ένας Διπλ. Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός
* Ένας Διπλ. Χημικός Μηχανικός
* Δύο Διπλ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
* Ένας Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Το υπαλληλικό δυναμικό που ασχολείται με την εκτέλεση των εγκαταστάσεων αποτελείται από:

1. Τεχνίτες αερίων καυσίμων
2. Βοηθούς τεχνικού αερίων καυσίμων
3. Υδραυλικούς και θερμοϋδραυλικούς

Κάθε συνεργείο διαθέτει για τις μετακινήσεις του δικό του επαγγελματικό όχημα και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα για τη φύση των έργων που εκτελεί εργαλεία.
Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάσει των ισχυόντων νόμων και/ή προδιαγραφών. Για κάθε κατασκευή εκτελείται μελέτη που περιλαμβάνει την όδευση, διαστασιολόγηση και το είδος και τύπο των απαιτούμενων υλικών.
Ο ποιοτικός έλεγχος των έργων πραγματοποιείται βάσει του σχετικού εγχειριδίου ποιότητας, και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

1. Οπτικό έλεγχο των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο
2. Έλεγχο των πιστοποιητικών καταλληλότητας των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο
3. Οπτικό έλεγχο της κατασκευής και συμφωνία της με τη σχετική μελέτη
4. Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας των κατασκευασμένων δικτύων.

Για κάθε ολοκληρωμένη κατασκευή εκδίδεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους νόμους και τις προδιαγραφές του έργου.
Design and Hosting by Siliconwave